การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งราชอาณาจักรภูฏาน หรือ Druk Green Power Corporation Limited (DGPC) เชิญเจ้าหน้าที่ กฟผ. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน และโรงไฟฟ้า ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านเทคนิค-วิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ระหว่าง DGPC กับ กฟผ.

20140813-01

          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2557 นายธานี จำเนียรกาล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า (อบฟ.) และนายเดชา บุณยะกาญจน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (ช.อบย.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รวม 8 คน ร่วมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน และโรงไฟฟ้า ตามแผนงานประจำปี 2557 โครงการความร่วมมือด้านเทคนิค-วิชาการฯ กิจกรรม Experience Exchange หัวข้อ เรื่อง EGAT Dam Safety Team to inspect and assets the condition of DGPC Dam(s) ให้กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ DGPC ณ เขื่อน Kurichhu ราชอาณาจักรภูฏาน ตามคำเชิญของ DGPC ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือด้านเทคนิค-วิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ระหว่าง DGPC กับ กฟผ.

          จากนั้น Dasho Yeshi Wangdi Director General, Department of Hydropower & Power System, Ministry of Economic Affairs ของราชอาณาจักรภูฏาน และ Dasho Chhewang Rinzin Managing Director ของ DGPC ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สำหรับกิจกรรมการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน และโรงไฟฟ้า ด้วย

          ทั้งนี้ กฟผ. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ DGPC เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 และผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามต่ออายุบันทึกฯ ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ณ ราชอาณาจักรภูฏาน โดยมีนายสมยศ ธีระวงศ์สกุล รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.) เป็นผู้ลงนามหลักของ กฟผ. และนายณัฐจพนธ์ ภูมิเวียงศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ชฟน.) เป็นผู้ลงนามในฐานะพยาน ทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือร่วมถ่ายทอด แลกเปลี่ยน สนับสนุนด้านเทคนิค ความเชี่ยวชาญ และการฝึกอบรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านเทคนิค-วิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ระหว่าง กฟผ. กับ หน่วยงานต่างประเทศ (DGPC) ซึ่งในแต่ละปี กฟผ. และ DGPC ได้จัดทำแผนงานสำหรับดำเนินการร่วมกัน โดย DGPC ได้ส่งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มาดูงานและรับการฝึกอบรมด้านโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ กฟผ. สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้ร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าวโดยมีการส่งผู้เชี่ยวชาญและคณะประสานงานร่วมให้คำแนะนำด้านเทคนิคที่โรงไฟฟ้าของ DGPC เช่นกัน