กฟผ. สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศอีกครั้ง ด้วยการคว้า 2 รางวัลด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในประเภทองค์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และประเภทสื่อมวลชน ในการประกวด Thailand Energy Awards 2014 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

         นายประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ประกาศผลการประกวดรางวัล Thailand Energy Awards 2014 เพื่อยกย่องหน่วยงาน และบุคลากร ที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีผลงานดีเด่น อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ โดย กฟผ. ได้รับรางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงานที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และรางวัลประเภทสื่อมวลชน จากเว็บไซต์ www.egat.co.th

         นายประภาส วิชากูล รวค. กล่าวต่อไปว่า การประกวด Thailand Energy Awards 2014 จัดขึ้น เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน และเผยแพร่ผลสำเร็จ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยโรงงานและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่อยู่นอกข่ายควบคุม ซึ่งเป็นภาคที่ใช้พลังงานในปริมาณที่สูง ตลอดจนองค์กรที่มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น สถานศึกษา สมาคม สื่อมวลชน ให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานการอนุรักษ์พลังงานเข้ามาประกวด รวมแล้วกว่า 290 ราย

         สำหรับการประกวดแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพลังงานทดแทน 2) ด้านอนุรักษ์พลังงาน 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และ 5) ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 290 ราย และมีผู้ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 63 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน 12 รางวัล ด้านอนุรักษ์พลังงาน 21 รางวัล ด้านบุคลากร 11 รางวัล ด้านพลังงานสร้างสรรค์ 5 รางวัล และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 14 รางวัล โดย กฟผ. ได้รับรางวัลดีเด่นทางด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 2 รางวัล คือ รางวัลดีเด่นประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงานที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ และรางวัลดีเด่นประเภทสื่อมวลชน จากเว็บไซต์ www.egat.co.th

         ทั้งนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จะมีการจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่อไป