รายชื่อผู้บริหาร

EGAT Organization Chart for Web 6310

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ

รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานบริษัทในเครือ

นายสันติชัย โอสถภวภูษิต

รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานบริษัทในเครือ

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

รองผู้ว่าการอาวุโส

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์

รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานบริษัทในเครือ

นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร

รองผู้ว่าการบริหาร

น.ส.จิราพร ศิริคำ

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์

น.ส.ชูศรี เกียรติขจรกุล

รองผู้ว่าการการเงินและบัญชี (CFO)

นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

นางราณี โฆษิตวานิช

รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง

นายเริงชัย คงทอง

รองผู้ว่าการระบบส่ง

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง

รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน

รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

 

(ปรับปรุง: ตุลาคม 2563)