การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน จัดสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2557” เสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายความร่วมมือด้านผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า พร้อมร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม

         กฟผ. ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน จัดสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2557” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน โดยมี นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. และนายวีรพล พวงพิทยาวุฒิ กรรมการการประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) และบริษัทในเครือ กฟผ. จาก 40 บริษัท เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมดุสิตธานี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         นายสุธน บุญประสงค์ กล่าวว่า ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทั้ง IPP และ SPP ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีบทบาทร่วมกันสร้างความมั่นคง ความเชื่อถือได้ให้แก่ระบบไฟฟ้า อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และในฐานะที่ กฟผ. เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานด้านพลังงานของประเทศ ยินดีให้การสนับสนุนบทบาทของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม รักษาระดับราคาพลังงานที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทน ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศ

         ด้าน นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ กรรมการสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน กล่าวว่า สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนในประเทศไทย โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2543 ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 33 บริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน IPP SPP และ SPP Renewable โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ด้านธุรกิจไฟฟ้า รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน

         “หวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานสัมมนาในครั้งนี้จะได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของผู้ผลิตไฟฟ้า และได้ร่วมกันสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศต่อไปในอนาคต” นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย

         สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ซึ่งมีการบรรยายเรื่อง “ร่วมด้วยช่วยคิดท่ามกลางกระแสปฏิรูปพลังงาน” “โครงการพัฒนาระบบคำนวณค่าไฟฟ้า SPPs& IPPs” และได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือปรับปรุงแหล่งความรู้ เสริมสร้างนิสัยการอ่านของนักเรียน รวมทั้งมีการปลูกต้นไม้ และให้ความรู้ด้านพลังงาน พร้อมมอบหนังสือให้กับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ และโรงเรียนบ้านหันตะเภา อีกด้วย