กฟผ. ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ม.มหิดล และ ม.เกษตรฯ นำเสนอผลวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชี้แจงมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มเติม

20141014-M02-1

          เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 นายสมควร ขันเงินปลัดจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รองศาสตราจารย์ นพ.ดร.วิจิตร ฟุ้งลัดดา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ ผู้แทนศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ นางมีนา พิทยโสภณกิจ ผู้แทน บริษัท แอร์เซฟ จำกัด ที่ปรึกษาการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมด้วยประชาชนผู้สนใจร่วมรับฟังความคิดเห็นกว่า 1,500 คน

          การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 7 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้แทนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ศึกษาในตำบลตลิ่งชัน ตำบลปกาสัย ตำบลคลองขนาน กลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กลุ่มที่ 3 คณะผู้ศึกษาและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ผู้แทนหน่วยงานจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กลุ่มที่ 4 ผู้แทนในพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ เช่น โรงเรียน วัด มัสยิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล กลุ่มที่ 5 นักการเมืองท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ผู้แทนองค์กรและกลุ่มจัดตั้งอื่นๆ เช่น กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มอาชีพ กลุ่มที่ 6 ผู้แทนสื่อมวลชนในพื้นที่ และกลุ่มที่ 7 ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อให้การรับฟังความคิดเห็น และการทบทวนร่างรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครบถ้วนมากที่สุด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นมีทั้งผู้ให้การสนับสนุนโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ และผู้ไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการโดยส่วนใหญ่ได้แสดงความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

20141014-M02-2

          สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียฯ โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษาได้จัดขึ้น จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบและสุขภาพ (ค.1) เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง ครั้งที่ 2การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนการประเมิน และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ค.2) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม 2555 และการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) ในวันที่ 12 ตุลาคม 2557 โดยบริษัทที่ปรึกษาจะได้รวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดมาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ความเห็น แล้วนำเสนอต่อองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และหน่วยงานผู้อนุญาต เพื่อพิจารณาให้ความเห็นตามลำดับ หลังจากนั้นจึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อประกอบการขออนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรีต่อไป