โรงไฟฟ้าแม่เมาะเปิดตัวนำระบบการจัดการพลังงานในระดับสากลเข้าใช้งาน พร้อม Kick off โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) โดยนำระบบเข้าใช้งานเพื่อควบคุมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมุ่งสู่การเป็นโรงไฟฟ้าที่คำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างรู้คุณค่า

20141016-M01

          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายชวลิต ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อรม.) เป็นประธาน Kick off โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการ พลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) พร้อมด้วย นายชณิกร เด่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมเปิดโครงการฯ โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะนำระบบมาตรฐานการจัดการพลังงานในระดับสากล หรือ ISO 50001 มาใช้ในการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานและควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

          นายจรัญ คำเงิน วิศวกรระดับ 11 ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ในฐานะคณะทำงาน การพัฒนาต่อยอดระบบการจัดการพลังงานตาม ISO 50001 กล่าวว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2550 อีกทั้งยังเป็นนโยบายของผู้บริหารสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ซึ่งประเด็นสำคัญในการดำเนินงานอยู่ที่องค์ความรู้ที่คณะทำงานจะได้รับในการร่วมกันดำเนินการจัดทำคู่มือเพื่อเตรียมนำระบบ ISO 50001 เข้าใช้งาน รวมทั้งคณะทำงานจะได้ทราบกระบวนการจัดทำระบบมาตรฐานซึ่งทีมงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อนำไปบูรณาการกับระบบมาตรฐานจัดการของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

          นายชวลิต ตั้งตระกูล อรม. กล่าวว่า ผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ. เน้นให้หน่วยงานมีการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO 50001 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการพลังงานซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้นำระบบดังกล่าวเข้ามาส่งเสริมการดำเนินงานของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน เพื่อวางระบบจัดการพลังงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถนำมาปรับใช้ร่วมกับระบบมาตรฐานการจัดการของโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้การดำเนินงานตามระบบมาตรฐาน ISO 50001 จำเป็นต้องบ่งชี้จุดที่มีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองภายในหน่วยงาน และจัดทำเป็นโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานซึ่งการจัดการพลังงานดังกล่าวจะเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น ทั้งนี้จะมีการตรวจติดตามระบบและขอรับรองระบบจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพนั้นจะเป็นผลดีต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้มีการควบคุมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นโรงงานสีเขียวที่มีระบบการดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

          โครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการพลังงานมาเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2550

          ทั้งนี้ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าแม่เมาะมีการดำเนินงานจัดการด้านการใช้พลังงานในหน่วยงานมามากกว่า 10 ปี การจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 จะทำให้การดำเนินงานก้าวไปสู่ระดับสากลและเป็นมาตรฐานมากขึ้น ทั้งนี้ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมาที่ปรึกษาโครงการฯ ได้จัดบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการจัดการระบบ ISO 50001 ให้กับคณะทำงานด้านระบบงานและระบบมาตรฐานการจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และคณะทำงานการพัฒนาต่อยอดระบบการจัดการพลังงานตาม ISO 50001 ณ ห้อง 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ