การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตและวิทยาเขตหาดใหญ่ เสนอรายงานผลการศึกษาวิจัยการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรนิเวศวิทยาในน้ำและด้านผลิตผลชีวภาพทางทะเลของท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ระยะดำเนินการปี 2557 ผลการศึกษาวิจัยทุกด้านพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

20141114-M01-01

          ว่าที่พันตรี ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ โรงไฟฟ้าภาคใต้ กองเหมือง และโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตภูเก็ต โดย ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ และคณะ อาจารย์คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร และคณะได้นำเสนอรายงานผลการศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรนิเวศวิทยาในน้ำและด้านผลิตผลชีวภาพทางทะเล ของท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้ากระบี่ ระยะดำเนินการ ปี 2557 ณ ห้องประชุมตำเสา ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมีประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ สนใจมาร่วมรับฟังกว่า 200 คน

          ว่าที่พันตรี ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พบว่า ผลการศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรนิเวศวิทยาในน้ำ เช่น หญ้าทะเล ปะการัง ปลาพะยูน การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งทะเล การเปลี่ยนแปลงปริมาณของตะกอน อยู่ในเกณท์ปกติ ส่วนผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาหาดใหญ่ ซึ่งทำการศึกษาวิจัยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านผลิตผลชีวภาพทางทะเล ของท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ระยะดำเนินการปี 2557 ผลการศึกษาวิจัยด้าน สภาพแวดล้อม ทรัพยากรนิเวศในน้ำ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ

          ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า การศึกษา วิจัย ได้ดำเนินการ 6 งาน คือ หญ้าทะเล ปะการัง ประชากร ปลาพะยูน การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเล ปริมาณตะกอน และระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศข้อมูลการศึกษาทรัพยากรชายฝั่ง โดยทำการศึกษาตลอดปี 2557 พบว่าการศึกษาโดยรวมมีสภาพคงที่และมีแนวโน้มดีขึ้น แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากโครงการมีน้อย อย่างไรก็ตาม กฟผ. ควรมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องต่อไป เช่น การปลูกหญ้าทะเล การปล่อยหอย ปลา และปู

          อาจารย์คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า การศึกษาวิจัยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านผลิตผลชีวภาพทางทะเล ของท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ระยะดำเนินการปี 2557 โดยศึกษาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในมวลน้ำ สัตว์พื้นทะเล และสภาพแวดล้อมในน้ำทะเลโดยละเอียด พบว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านผลิตผลชีวภาพทางทะเลปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ปกติ