การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น จากทั้งหมด 64 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมประกวดโครงการรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจัดโดยสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสถาบันไทยพัฒน์

20141107-M02-01

          นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม เปิดเผยว่า ตามที่ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG คือ สิ่งแวดล้อมสังคม และธรรมาภิบาล ต่อกลุ่มผู้ลงทุนในแวดวงตลาดทุนในรูปของรายงานความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ขึ้น และเชิญหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ให้ส่งรายงานเข้าร่วมประกวด ดังนั้น กฟผ. จึงส่งรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2556 เข้าร่วมในครั้งนี้เป็นปีแรก

          ผลปรากฏว่า สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้มีหนังสือแจ้งมาในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ว่า จากจำนวนบริษัทและหน่วยงานที่ส่งรายงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 64 บริษัท นั้น กฟผ. เป็นหนึ่งใน 15 บริษัท ได้รับรางวัลดีเด่น ทั้งนี้ มีบริษัทในเครืออีก 2 บริษัท ได้รับรางวัลประเภทเดียวกัน คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

          รางวัลดังกล่าวนับเป็นความภาคภูมิใจของ กฟผ. ที่เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งได้มีส่วนช่วยดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยที่พวกเราทุกคนได้ร่วมมือกันดำเนินงานจนเป็นที่ประจักษ์ และเราจะพัฒนามุ่งมั่นทำดีเพื่อสังคม เพื่อความสุขของคนไทยต่อไป