กฟผ. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2557 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรัฐวิสาหกิจแห่งความภูมิใจเชิดชูรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทชมเชยระดับองค์กร ผลงานการคิดค้นจากผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน

20141126-M01-02

          เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2557 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นในด้านต่างๆ โดยในปีนี้ กฟผ. ได้รับ 2 รางวัล คือ 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจแห่งความภูมิใจ และ 2. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทชมเชยระดับองค์กร จากผลงาน “อุปกรณ์รับส่งข้อมูลปลายทาง Remote Terminal Unit : RTU” โดยนายปิยะพันธ์ จินดาลัทธ ช่างระดับ 9 นายชูชีพ แสงสุวรรณ์ วิศวกรระดับ 7 และนายนิติ เลขาพันธ์ วิศวกรระดับ 6 ผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน (อรค.) โดยมีผู้บริหารจากกระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจต่างๆ รวมทั้งผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมงาน ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลลูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

20141126-M01-01

          พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การมอบรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างกำลังใจให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ และขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคน อย่างไรก็ตามรางวัลที่ได้คงไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นผลจากทุกคนในองค์กรที่ร่วมมือกันทำขึ้นมา รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรที่มีความสำคัญในการช่วยให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจจำนวน 56 แห่งด้วยกัน สินทรัพย์ในปัจจุบันมีประมาณ 2 ล้านล้านบาท รายได้ต่อปีประมาณ 5 ล้านล้านบาท กำไรสุทธิในปี 2556 ประมาณ 3 แสนล้าน และส่งเข้ากระทรวงการคลังประมาณ 1 แสนล้านบาท หวังว่าปีหน้าจะต้องส่งเข้ากระทรวงการคลังได้มากกว่านี้

          “ทุกคนต้องร่วมมือกันสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบทั้งต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ขอให้ทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อตอบสนองรัฐ ขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่ประชาคมโลกได้อย่างน่าภาคภูมิ และขอให้รัฐวิสาหกิจทุกองค์กรสร้างองค์กรที่มีจริยธรรม เน้นความโปร่งใสเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจ และเชื่อถือได้ต่อประชาชน และให้ทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน” นายกรัฐมนตรี กล่าว

          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวแสดงความยินดีต่อการที่ กฟผ. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นว่า รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และโดยเฉพาะรางวัลรัฐวิสาหกิจแห่งความภูมิใจ ซึ่งเป็นการเชิดชูรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับเกิดจากการที่ กฟผ. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง พนักงานมีความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมีผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการเห็นว่าสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของ กฟผ. และพนักงาน กฟผ. ทุกคน ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานอย่างหนักตลอดมา ส่งผลให้ กฟผ. เป็นที่ยอมรับต่อหน่วยงานทั่วไป

          ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อเผยแพร่และประกาศให้สาธารณชนได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ดีเด่นในด้านต่างๆ สร้างบรรทัดฐานที่ดีในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ และเป็นการสร้างแรงจูงในการผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนประเทศ

          สำหรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557 มีทั้งสิ้น 9 ประเภท ประกอบด้วย 1) รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2) รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 3) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น 4) รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 5) รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 6) รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 7) รางวัลผู้นำดีเด่น 8) รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2557 และ 9) รางวัลรัฐวิสาหกิจแห่งความภาคภูมิใจ