กฟผ. ขึ้นรับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ผู้ว่าการ เผย การได้รับรางวัล เกิดจากความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยยึดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคน ส่งผลให้ กฟผ. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ในฐานะองค์การที่มีระบบการทำงานที่โปร่งใส

20141211-M01-01

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นผู้แทน กฟผ. เข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 (NACC Integrity Awards 2013) จาก นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรของประเทศไทย” โดยมี นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) พร้อมคณะผู้บริหาร กฟผ. และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมงาน ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

          พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การสร้างค่านิยมความโปร่งใสในการบริหารองค์กร เป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมธรรมาภิบาล แต่ต้องได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดอุปสรรคการพัฒนาประเทศในเรื่องความโปร่งใส เพื่อให้การขับเคลื่อนประเทศเดินหน้าไปได้ ปัจจุบันประเทศขาดดุล ต้องทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเราจึงต้องสร้างพลังในการขับเคลื่อน ต้องปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องวางแผนการบริหารกับการกระจายอำนาจให้เหมาะสม ต้องสอนลูกหลานให้รู้จักคุณธรรมและจริยธรรม หน่วยงานต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน และต้องประเมินผลการทำงานทำก่อน ทำจริง ทำทันที ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ ยกตัวอย่าง โรงไฟฟ้าจะสร้างที่ไหนหรือเลือกใช้เชื้อเพลิงประเภทใด จำเป็นต้องให้ความรู้กับประชาชนก่อน และต้องใช้ความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความเข้าใจ

          นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใสในครั้งนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกหน่วยงาน รวมทั้งขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและผู้มีส่วนร่วมทำให้รางวัลองค์กรโปร่งใสเกิดขึ้น จากจุดเริ่มต้น สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดให้มีโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards 2013) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพื่อสนองต่อการบรรลุพันธกิจและนโยบายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เล็งเห็นและมุ่งเน้นถึงความสำคัญในการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ในหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ควบคู่กับการดำเนินภารกิจหลัก คือ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศ ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีในสังคมไทยต่อไปในอนาคต

20141211-M01-02

          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ถือเป็นรางวัลของชาว กฟผ. ทุกคน เพราะพนักงานทุกคนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ได้รับรางวัลครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของ กฟผ. ที่ได้มาจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานอย่างหนักด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตลอดมา แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่โปร่งใส จนทำให้ กฟผ. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั่วไป

          ทั้งนี้ ภายในงาน กฟผ. ได้จัดนิทรรศการ “กฟผ. โปร่งใสทั่วทั้งองค์การ สง่างามเกียรติภูมิ” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการ โอกาสนี้ นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้มอบของที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรี