กฟผ. แม่เมาะ รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2557 ในฐานะที่เป็นสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมมากที่สุด

20141204-C02-01

          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 นายถาวร งามกนกวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เป็นผู้แทน กฟผ. รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว หรือ Green Mining Awards ประจำปี 2557 จากนายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานสัมมนา Industrial Supply Chain Logistics Conference 2014 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมอบให้กับการทำเหมืองหินปูน ซึ่ง กฟผ. แม่เมาะ นำไปใช้ในระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านลิกไนต์ภายในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งในแต่ละปีมีปริมาณการใช้หินปูนประมาณ 120,000 ตัน หรือปีละประมาณ 1.5 ล้านตัน เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดูแลสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

          รางวัลเหมืองแร่สีเขียว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานที่มีการดำเนินกิจการตามนโยบายเหมืองแร่ สีเขียว 6 ด้าน ได้แก่ 1) การดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม 2) การลดการป้องกัน และการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3) การดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและชุมชน 4) สร้างพื้นที่สีเขียวและทัศนียภาพเรียบร้อย สะอาดตา 5) ดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 6) มีการใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า