กฟผ. จัดแข่งขันโครงการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำ มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ผลการตัดสินอนุบาลขอนแก่นคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยเกียรติยศจากองคมนตรี

         นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า กฟผ. ได้จัดประกวดโครงการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (EGAT Low Carbon School Award) ระหว่างการสัมมนาห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำในสถานศึกษา พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้โรงเรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับถ้วยเกียรติยศในนามองคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์

         นายธาตรี ริ้วเจริญ กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าว มีโรงเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมการประกวด ทั้งโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 234 โรงเรียน โดย กฟผ. ได้ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาผลงานของโรงเรียนในรอบแรกจากแบบประเมิน และเอกสารหลักฐานประกอบ เพื่อคัดเลือกเพียง 45 โรงเรียน ในโอกาสที่ปี 2557 เป็นปีครบรอบ 45 ปี ของ กฟผ. ที่มีผลงานดีเด่นในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับในรอบตัดสินได้มีการพิจารณาผลงานของโรงเรียนที่มีลำดับคะแนนสูงสุด เพื่อคัดเลือกโรงเรียนรางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยมจำนวน 5 โรงเรียน และรางวัลดีเด่นระดับประเทศจำนวน 40 โรงเรียน โดย กฟผ. ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก กฟผ. มาเป็นกรรมการตัดสินผลงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) และผู้แทนจากสื่อมวลชน

         “โรงเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนคาร์บอนต่ำ จำนวน 45 โรงเรียน แบ่งเป็นรางวัลระดับประเทศดีเยี่ยม 5 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1โรงเรียนพลวิทยา จังหวัดสงขลา โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จังหวัดลำปาง และโรงเรียนอนุบาลสตูล โดยโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีคะแนนนำสูงสุด จึงได้รับรางวัลชนะเลิศและได้รับถ้วยเกียรติยศในนามองค์มนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ ส่วน 40 โรงเรียนที่เหลือได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ กฟผ. ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ เหนือสิ่งอื่นใดคือ การที่สถาบันการศึกษาปลูกฝังให้นักเรียนสนใจดูแลสิ่งแวดล้อม และเข้าใจเกี่ยวกับผลเสียของก๊าซเรือนกระจก โดย กฟผ. กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” นายธาตรี ริ้วเจริญ กล่าวในที่สุด