ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล ร่วมประชุมกับคณะตัวแทนผู้ใช้น้ำเพื่อพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการร่วมกันดูแลและพิจารณาโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำของแม่น้ำปิง

20141121-M01-01

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล (อขภ.) พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-ปฏิบัติการ (ช.อขภ-ป.) คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ให้การต้อนรับคณะตัวแทนผู้ใช้น้ำจากพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ ที่เดินทางมาร่วมประชุมหารือและพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคนรักษ์ต้นน้ำฯ ตลอดจนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมภูคำ อาคารประชาสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล

          นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง อขภ. กล่าวว่า สาระสำคัญในการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคนรักษ์ต้นน้ำฯ นี้ นอกจากจะทำให้มีคณะทำงานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของภาคประชาชนผู้ใช้น้ำแล้ว ที่สำคัญคือการร่วมมือกันวางแผนยุทธศาสตร์การทำงาน ซึ่งน่าจะเป็นธงนำอันสำคัญที่จะทำให้เกิดกิจกรรมและการพัฒนาตามแนวทางที่ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วนได้ร่วมกันวางแผนไว้ โดยทางเขื่อนภูมิพลเองยินดีเป็นตัวกลางทำหน้าที่ประสานและอำนวยการให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานของคณะต่าง ๆ

          สำหรับการประชุมพิจารณาร่างแต่งตั้งคณะกรรมการในครั้งนี้ มีตัวแทนผู้ใช้น้ำทั้งจากคนต้นน้ำ อาทิ นายวันชัย ประกัตฐโกมล, นายบุญเย็น ใจตา นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, คนกลางน้ำ ได้แก่ นายพงษ์สิริ นันทชัย (เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน) และคนท้ายน้ำ อาทิ นายประสงค์ อินทร์ขุน , นายประดิษฐ์ ทองนาค โดยมติประชุมมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรจัดตั้งคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ประกอบไปด้วย 1) คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญเพื่อเพิ่มความรู้แก่คณะทำงาน 2) คณะกรรมการอำนวยการ เป็นผู้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ของโครงการตลอดจนพิจารณาการดำเนินกิจกรรมต่างๆ พร้อมติดตามประเมินผลและ 3) คณะทำงานในพื้นที่ ซึ่งสามารถแต่งตั้งและดำเนินการให้สอดคล้องกับวิถีของพื้นที่นั้นๆ และเป็นคณะทำงานที่คอยขับเคลื่อนกิจกรรมและนำกรอบยุทธศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตน

          ภายหลังจากการประชุมครั้งนี้จะมีการส่งหนังสือเชิญและเจรจาทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการแต่ละชุด และจะจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเริ่มดำเนินงานอีกครั้ง การประชุมพิจารณาร่างแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคนรักษ์ต้นน้ำครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของผู้ใช้น้ำที่พัฒนาจากความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจไปสู่ความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเขื่อนภูมิพลทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้การดำเนินงานเป็นไปโดยราบรื่นมากยิ่งขึ้น