ราชบุรีโฮลดิ้ง แถลงความก้าวหน้าการลงทุนในปีนี้ และเป้าหมายการลงทุนในปีหน้าว่า ปีนี้บริษัทฯ จะสามารถผลักดันให้มูลค่ากิจการบรรลุสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 121,000 ล้านบาท หรือเติบโตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10 ได้ตามแผน และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อลงทุนโครงการที่มีศักยภาพเพิ่มเติมในต่างประเทศปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ. 2558 อีก 8 โครงการ

20141201-M01-01

          นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจในปีนี้บริษัทฯ ได้เดินตามกรอบแผนกลยุทธ์ 10 ปี (พ.ศ.2556-2566) อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่ากิจการให้เติบโตสู่เป้าหมายสูงสุดที่ 282,000 ล้านบาทภายในปี พ.ศ.2566 สำหรับเป้าหมายการเติบโตในปีนี้กำหนดไว้ที่121,000 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงานใน 9 เดือนที่ผ่านมานี้ มูลค่ากิจการเติบโตขึ้นจาก 110,000 ล้านบาท เป็น 119,000 ล้านบาท จึงคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หากบริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนในโครงการเป้าหมายในปีนี้ได้อย่างน้อย 6 โครงการ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในส่วนทุนประมาณ 34,000 ล้านบาท ซึ่งได้ศึกษารายละเอียดโครงการและเจรจากับผู้ร่วมทุนมีความก้าวหน้าในระดับหนึ่งแล้ว

          “บริษัทฯ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจใหม่เมื่อปลายปีที่แล้ว โดยวางทิศทางการเติบโตของบริษัทฯให้ไปสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำครบวงจรที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าองค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีมูลค่าองค์กร 282,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2566 หรือคิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 9,700 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางสร้างการเติบโตไว้ชัดเจน โดยปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จได้ผลเป็นอย่างดี ทั้งการบริหารจัดการคุณภาพและประสิทธิภาพสินทรัพย์เดิมซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ การเตรียมความพร้อมสำหรับโรงไฟฟ้าใหม่ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปีนี้และปี พ.ศ. 2558 มีกำลังการผลิตตามการถือหุ้นรวม 839 เมกะวัตต์ และการลงทุนโครงการใหม่อีก 4 โครงการ กำลังการผลิตตามการถือหุ้นรวม 59 เมกะวัตต์ ตลอดจนศึกษาโครงการที่มีศักยภาพในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้เตรียมเงินทุนไว้พร้อมสำหรับลงทุนหากดำเนินการได้สำเร็จตามแผน บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถนำพาบริษัทฯ เติบโตเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและขยายสู่ธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจรได้สำเร็จตามแผนธุรกิจที่วางไว้” นายพงษ์ดิษฐ กล่าว

          สำหรับโรงไฟฟ้าใหม่ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปีนี้และปีพ.ศ.2558 มีจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอล์ดโคเจนเนอเรชั่น (กำลังผลิตติดตั้ง 210 เมกะวัตต์) ซึ่งโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแล้วในปีนี้ และหน่วยที่2 จะเริ่มเดินเครื่องในปี 2558 เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา (กำลังการผลิตตั้ง 1,878 เมกะวัตต์) และโครงการสงขลาชีวมวล (กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์) อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 2 แห่ง ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้านวนคร กำลังการผลิตติดตั้ง 122 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียนเซน้ำน้อย ในสปป. ลาว กำลังการผลิตติดตั้งรวม 410 เมกะวัตต์ ทั้ง 5 โครงการ เป็นเงินลงทุนส่วนทุนของบริษัทฯ ประมาณ 16,566 ล้านบาท

          ในปีนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนในประเทศเพิ่ม ได้แก่ โครงการราชบุรีโคเจนเนอเรชั่น กำลังผลิตติดตั้ง 100 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี และเจรจาร่วมทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ จังหวัดสมุทรปราการ กำลังการผลิต 9.98 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังร่วมทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น อีก 2 โครงการ กำลังผลิตติดตั้งรวม 33 เมกะวัตต์ ทั้งหมดเป็นโครงการประเภท Greenfields ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ จะลงทุนในส่วนทุนเป็นเงินประมาณ 1,213 ล้านบาท

          นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการเป้าหมายที่ศักยภาพสำหรับลงทุนอีก 8 โครงการ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักในประเทศเมียนมาร์ 2 โครงการ และเวียดนาม 1 โครงการ โครงการพลังงานทดแทนในออสเตรเลีย 1 โครงการ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น ธุรกิจสายส่ง แรงดันสูง 230 กิโลโวลต์ในกัมพูชา ธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซีย และธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิงในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดและจะพยายามให้ได้ข้อสรุปชัดเจนในปี 2558