กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า

system installed generating capacity 2018 100

ประเภทโรงไฟฟ้า เดือน ตุลาคม 2561
กำลังผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ
กำลังผลิตของ กฟผ.
     - พลังความร้อน
     - พลังความร้อนร่วม
     - พลังงานหมุนเวียน
     - ดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวมกำลังผลิตของ กฟผ.
กำลังผลิตจากแหล่งอื่น

ภายในประเทศ
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
ภายนอกประเทศ
รวมกำลังผลิตจากแหล่งอื่น

3,647.00 
8,582.00 
3,004.43 
30.40 
500.00 
15,763.83 


14,948.50
8,485.22
3,877.60
27,311.32

8.47 
19.92 
6.98 
0.07 
1.16 
36.60 


34.70
19.70
9.00
63.40
รวมกำลังผลิตในระบบ 43,075.15 100.00

ที่มา : ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า