กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า

system installed generating capacity 2019 03

ประเภทโรงไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2562
กำลังผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ
กำลังผลิตของ กฟผ.
     - พลังความร้อน
     - พลังความร้อนร่วม
     - พลังงานหมุนเวียน
     - ดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวมกำลังผลิตของ กฟผ.
กำลังผลิตจากแหล่งอื่น

ภายในประเทศ
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
ภายนอกประเทศ
รวมกำลังผลิตจากแหล่งอื่น

3,647.00 
7,358.00
3,030.18 
30.40 
500.00 
14,565.58


14,948.50
9,227.82
3,877.60
28,053.92

8.56 
17.27 
7.11 
0.07 
1.17 
34.18 


35.07
21.65
9.10
65.82
รวมกำลังผลิตในระบบ 42,619.50 100.00

ที่มา : ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า