กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า

system installed generating capacity 2020 06

ประเภทโรงไฟฟ้า เดือน มิถุนายน 2563
กำลังผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ
กำลังผลิตของ กฟผ.
     - พลังความร้อน
     - พลังความร้อนร่วม
     - พลังงานหมุนเวียน
     - ดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวมกำลังผลิตของ กฟผ.
กำลังผลิตจากแหล่งอื่น

ภายในประเทศ
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
ภายนอกประเทศ
รวมกำลังผลิตจากแหล่งอื่น

3,687.00 
8,262.00 
3,055.43 
30.40 
1,000.00 
16,034.83 


14,948.50 
9,539.94 
5,720.60 
30,209.04 

7.97 
17.86 
6.61 
0.07 
2.16 
34.67 


32.32 
20.63 
12.38 
65.33 
รวมกำลังผลิตในระบบ 46,243.87  100.00 

ที่มา : ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า