กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า

system installed generating capacity 2018 07

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.