กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า

system installed generating capacity 2020 01

ประเภทโรงไฟฟ้า เดือน มกราคม 2563
กำลังผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ
กำลังผลิตของ กฟผ.
     - พลังความร้อน
     - พลังความร้อนร่วม
     - พลังงานหมุนเวียน
     - ดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวมกำลังผลิตของ กฟผ.
กำลังผลิตจากแหล่งอื่น

ภายในประเทศ
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
ภายนอกประเทศ
รวมกำลังผลิตจากแหล่งอื่น

3,687.00 
7,358.00 
3,055.43 
30.40 
1,000.00 
15,130.83 


14,948.50 
9,511.32 
5,720.60 
30,180.42 

8.13 
16.24 
6.74 
0.07 
2.21 
33.39 


33.00 
20.99 
12.62 
66.61 
รวมกำลังผลิตในระบบ 45,311.25  100.00 

ที่มา : ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า