คชก. เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 kV กระบี่-ลำภูรา พร้อมเริ่มงานปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าในปีหน้า และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2560

20141216-M02-01

          ว่าที่พันตรีอนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการ ผู้ชำนาญการ (คชก.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์กระบี่-ลำภูรา โดย กฟผ. จะเริ่มงานปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าภายในปี 2558 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2560

          โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ลำภูรา เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ 1 ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 โดยระบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าวมีความยาวประมาณ 84.7 กิโลเมตร เชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงกระบี่ ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ทั้งนี้มีแนวระบบโครงข่ายบางส่วนพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) เป็นระยะทางประมาณ 360 เมตร กฟผ. จึงได้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบการขอใช้พื้นที่ต่อกรมป่าไม้ต่อไป

          “เมื่อโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ลำภูรา แล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มความสามารถของระบบส่งไฟฟ้าให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มระดับค่าความมั่นคง และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ได้อีกด้วย” ว่าที่พันตรีอนุชาต กล่าว