กฟผ. รับรางวัลดีเด่น EIA MONITORING AWARDS 2014 จากโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ พร้อมยืนยันดำเนินการตามมาตรการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

205117

          (วานนี้) วันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2557 (EIA MONITORING AWARDS 2014) ประเภทคมนาคม จากโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ จากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

          นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล กล่าวว่า ท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ตั้งอยู่ในคลองศรีบอยา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นท่าเทียบเรือสำหรับรับเรือบรรทุกน้ำมันขนาด 2,000 เดทเวทตัน มีลักษณะเป็นรูปตัวที (T) โดยมีสะพานเชื่อมท่าเทียบเรือยื่นออกไปจากฝั่งประมาณ 424 เมตร หน้าท่าเทียบเรือมีความยาว 146 เมตร กว้าง 5 เมตร บนฝั่งมีถังเก็บน้ำมันขนาด 7 ล้านลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อรับน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมัน แล้วส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้า

          นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล กล่าวต่อไปว่า ท่าเทียบเรือดังกล่าวเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2547 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 จนถึงปัจจุบัน โดย กฟผ. เล็งเห็นความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมระบบป้องกันเหตุน้ำมันรั่วไหล หรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ โดย กฟผ. ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบท่าเทียบเรือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันทางวิชาการเพื่อติดตามระบบนิเวศทางทะเลในจังหวัดกระบี่ ได้แก่ แหล่งหญ้าทะเล ปะการัง พะยูน และผลผลิตชีวภาพทางทะเล รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนโดยรอบเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ การปลูกป่าชายเลน การปลูกหญ้าทะเล เป็นต้น

          สำหรับโครงการคัดเลือกและมอบรางวัลสถานประกอบกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2557 จัดโดยสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          ทั้งนี้ กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่อย่างเคร่งครัด และครบถ้วน พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับมาตรการการจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการดำเนินการของ กฟผ. อีกด้วย