คำถาม : ตามที่ประกาศรับสมัครงาน วันที่ 14-25 ม.ค. 58 กำหนดอายุ ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร ดิฉันจะอายุ 25 ในวันที่ 13 ม.ค. 58 อยากทราบว่าอายุกำหนดไหมคะว่าต้องไม่เกิน 25 ปี กี่เดือน กี่วัน
ตอบ : ถ้าสมัครด้วยคุณวุฒิ ปวช.-ปวส. จะรับไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร เนื่องจาก เป็นการรับสมัครผ่านระบบ online ระบบจะเป็นตัวคัดกรองในการสมัครค่ะ

คำถาม : ถ้าไม่สมัครสอบผ่านเว็บไซด์ เราสามารถขอใบสมัครกรอกและส่งที่การไฟฟ้าเลยได้ไหมคะ
ตอบ : ต้องสมัครผ่านทางระบบ online เท่านั้นค่ะ

คำถาม : อยากทราบว่าผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ประจำปี 2556 หรือ 2557 แล้วยังไม่มีรายชื่อเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง กฟผ.จะขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้หรือเปล่า หรือจะต้องสอบใหม่
ตอบ : ต้องสอบใหม่ค่ะ เพราะรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนในปีที่ผ่านมาจะถูกยกเลิกค่ะ

คำถาม : ถ้ายังไม่มีคะแนน TOEIC สามารถยื่นตามมาภายหลังได้ไหม
ตอบ : ไม่ได้ค่ะ น้องต้องแนบผลสอบ TOEIC มาพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการสมัครมาในคราวเดียวกัน ไม่มีการรับผลสอบ TOEIC ที่จะตามมาภายหลัง

คำถาม : สนใจสมัครงานในวุฒิปริญญาโท แต่ GPA วุฒิ ปริญญาตรีไม่ถึง 2.5 จะสามารถสมัครงานในวุฒิปริญญาโทได้หรือไม่
ตอบ : สามารถสมัครได้ค่ะ เนื่องจากในประกาศรับสมัครงาน ในระดับวุฒิ ปริญญาโท และ ปริญญาเอกไม่ได้ระบุ GPA

คำถาม : ถ้าสอบ TOEIC มาจากต่างประเทศ สามารถนำมาใช้ได้ไหม
ตอบ : สามารถใช้ได้ค่ะ ไม่ว่าน้องจะสอบที่ประเทศไหนมา สามารถนำมาใช้ได้ค่ะ แต่คะแนนต้องผ่านคุณสมบัติที่กำหนด

คำถาม : อยากทราบว่า ตำแหน่ง วิทยากร หมายความว่ายังไง
ตอบ : ตำแหน่งวิทยากร คือ ตำแหน่งงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุน เช่น งานบุคคล งานพัสดุจัดหา งานด้านการตลาด งานมวลชนสัมพันธ์ เป็นต้น ตำแหน่งงานเฉพาะวิชาชีพ เช่น วิศวกร นักบัญชี นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ เป็นต้น

คำถาม : อัตราภูมิภาคกับอัตราทั่วไปต่างกันอย่างไร
ตอบ : สำหรับการรับสมัครอัตราภูมิภาค หมายถึง ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ บิดาและหรือมารดามีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่สมัคร นั้นได้แก่ บางพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ/เหมืองแม่เมาะ โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าจะนะ และเขื่อนบางลาง เป็นต้นค่ะ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 14-25 มกราคม 2558
อัตราทั่วไป หมายถึง ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-13 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอัตราภูมิภาคหรืออัตราทั่วไป ตามกำหนดเวลารับสมัคร โดยสมัครได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น (ผู้ที่สมัครอัตราภูมิภาคแล้ว ไม่สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้อีก)

คำถาม : อยากทราบว่าเวลากรอกใบสมัครเสร็จไม่เห็นมีการตอบรับอะไรเกิดขึ้นเลย จะรู้ได้อย่างไรว่าใบสมัครไปถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือยังครับ ?
ตอบ : น้องสามารถรู้ว่าระบบ ของ กฟผ. รับข้อมูลของน้องหรือยัง ให้ไปที่หน้าหลัก ตรวจสอบสถานะ ปุ่มล่างซ้ายมือ ใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน ถ้าไม่มีข้อมูลแสดงว่าระบบไม่รับข้อมูล แต่ถ้ามีจะปรากฏรายละเอียดการสมัครของน้องทั้งหมด

ข้อควรระวัง
1. การสรรหาบุคลากรของ กฟผ. เป็นกระบวนการที่มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างของบุคคล หรือเอกสารใด ๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงาน กฟผ. ได้
2. ไม่ควรสมัครในวันสุดท้ายหรือใกล้วันสุดท้าย เพราะถ้าคนสมัครมาก อาจทำให้ระบบล่มได้ และทำให้ไม่สามารถสมัครได้ทันตามเวลาที่กำหนด
3. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น (ผู้ที่สมัครอัตราภูมิภาคแล้ว ไม่สามารถสมัครอัตราทั่วไปได้อีก)