กระทรวงพลังงานคาดการณ์ทิศทางปี 2558 การใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ตามสภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัว พร้อมเดินหน้าเร่งจัดทำแผน PDP 2015 สร้างความมั่นคงและความสมดุลในภาคไฟฟ้า และปรับโครงสร้างราคาพลังงานต่อเนื่องป้องกันการบิดเบือน พร้อมโชว์ผลงานเด่นปี 2557 ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ลดราคาน้ำมันสอดคล้องราคาน้ำมันตลาดโลก และลดค่าเอฟที

20150109-M01-01

          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังการแถลงผลงานของกระทรวงพลังงาน จากนายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมรับทราบแนวนโยบายในการทำงานตลอดปี 2558 และร่วมขับเคลื่อนแผนพลังงานภายในประเทศไปสู่ภาคประชาชน ณ ห้องซินเนอร์ยี่ ฮอลล์ ชั้น 6 อาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน

          นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในปี 2558 ทิศทางการใช้พลังงานภายในประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งภารกิจของกระทรวงพลังงานต้องตอบสนองต่อการจัดหาพลังงานให้เพียงพอ รวมทั้งการปรับโครงสร้างและดำเนินแผนงานด้านพลังงานในระยะยาว โดยมีภารกิจที่สำคัญ 4 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง การกำกับราคาและกิจการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยจะมีการจัดทำและผลักดันแผนระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ ทั้งแผน PDP แผนพัฒนาพลังงานทดแทน แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนก๊าซธรรมชาติ และแผนน้ำมันเชื้อเพลิง

20150109-M01-02

          “ในปีนี้ กระทรวงพลังงานคาดว่าประเทศไทยจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 ตามสภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นกระทรวงพลังงาน จึงจำเป็นต้องวางโครงสร้างพลังงานให้มีความสมดุล โดยในส่วนของพลังงานไฟฟ้า จำเป็นต้องปรับลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงในประเภทก๊าซธรรมชาติลงและเพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิงในประเภทต่างๆ ให้มากขึ้น อาทิ เชื้อเพลิงถ่านหินสะอาด การซื้อไฟฟ้าพลังน้ำจากต่างประเทศ และพลังงานหมุนเวียน อาทิ เชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นคง และลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการสร้างสมดุลทางด้านเชื้อเพลิงพลังงานภายในประเทศอีกด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าว

20150109-M01-03

          ด้านนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2557 กระทรวงพลังงานสามารถดำเนินภารกิจที่สำคัญให้ลุล่วงไปได้ตามแผนพลังงานของประเทศที่ยึดหลักความสมดุล 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) 2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) โดยในส่วนของการจัดการการใช้พลังงาน (Demand Management) มีผลงานที่สำคัญ คือ การปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนและเกิดประสิทธิภาพ

          สำหรับในปีนี้ ทางกระทรวงฯ จะมีการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า หรือแผน PDP 2015 เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในภาคไฟฟ้า โดยได้มีการบูรณาการกับแผนการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคไฟฟ้าในกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอาคารธุรกิจ กลุ่มที่อยู่อาศัย และกลุ่มภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะลดความต้องการใช้ไฟฟ้าลง 89,672 ล้านหน่วย ในปี 2579 (ลดลงปีละ 4,270 ล้านหน่วย) ผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ มาตรการภาษีและมาตรการด้านการเงิน เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน การกำหนดมาตรฐานการใช้พลังงานทดแทนในภาคไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพให้ได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกับเกษตรกรและชุมชน โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนตามรายภูมิภาค (Zoning) ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้า และศักยภาพพลังงานหมุนเวียน รวมถึงมาตรการส่งเสริม โดยใช้วิธีการแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding)

          ส่วนด้านการบริหารการจัดหาพลังงาน (Supply Management) มีผลงานที่สำคัญ ได้แก่ การเปิดให้ยื่นสิทธิ์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบ 21 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศ รวมถึงมีการส่งเสริมการแข่งขันในระบบกิจการก๊าซฯ โดยการเตรียมเปิดให้บุคคลที่สาม (Third Party Access) ใช้หรือเชื่อมต่อระบบท่อก๊าซธรรมชาติ

          “จากการติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับปัจจุบัน ถือเป็นโอกาสอันดีของกระทรวงพลังงานในการดำเนินการปรับโครงสร้างราคาพลังงานต่อเนื่อง ทั้งด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและราคาไฟฟ้า โดยจะมีการปรับโครงสร้างภาษีและกองทุนน้ำมันฯ ของน้ำมันแต่ละชนิดให้มีความเหมาะสม ไม่ให้เกิดการบิดเบือนของความต้องการใช้ บริหารจัดการกองทุนน้ำมันอย่างเหมาะสมให้เป็นกลไกรักษาเสถียรภาพราคา เป็นต้น ทั้งนี้ อยากขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกภาคส่วน รู้จักใช้พลังงานอย่างประหยัด แม้ว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจะลดลงแล้วก็ตาม” ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าว