สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เข้าตรวจประเมินระบบบริหารการจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมแจ้งผลการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถรักษาระบบไว้ได้ โดยไม่พบข้อบกพร่อง ส่วนระบบการจัดการอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม พบข้อบกพร่องย่อย 1 รายการ

20150123-M01-01

          เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 นายพงษ์เทพ อาสนิทอง หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) พร้อมคณะผู้ตรวจประเมิน เข้าชี้แจงผลการตรวจประเมินระบบบริหารการจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยคณะผู้ตรวจประเมินฯ ได้เข้าตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2558 เพื่อตรวจประเมินใหม่ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008) การตรวจประเมินติดตามผลการรักษาระบบครั้งที่ 2 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001-2554 และ BS OHSAS 18001:2007) โดยมีวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคือ เพื่อตรวจประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานของระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวมทั้งตรวจประเมินประสิทธิผลของการรักษาระบบ การนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องเดิมจากการตรวจประเมินครั้งที่ผ่านมาและทวนสอบการแสดงเครื่องหมายรับรองและใบรับรองของ สรอ. ภายใต้ขอบข่ายของการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 4 - 13 โดยมี นายนิกูล ศิลาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้ารับฟัง ณ ห้องประชุม 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

          นายพงษ์เทพ อาสนิทอง หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินแจ้งผลการตรวจว่า ในการตรวจประเมินครั้งนี้ คณะผู้ตรวจพบจุดแข็งของหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจประเมินครั้งก่อน คือ หน่วยงานมีการกำหนดค่านิยมขององค์การเพื่อเป็นแนวทางให้เกิดวัฒนธรรมและแนวทางปฏิบัติของพนักงานในองค์การ อีกทั้งมีการกำหนดกระบวนการพัฒนาความสามารถของพนักงานใหม่ โดยการกำหนดมาตรฐานการทำงาน หลักสูตรการอบรม การทดสอบ การจัดทำสมุดพกของพนักงาน การติดตามการทำงานและการประเมินผลการทำงาน เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การมีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

          สำหรับผลการตรวจประเมินพบว่า ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) ไม่พบข้อบกพร่อง ส่วนระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(มอก.18001-2554 และ BS OHSAS 18001:2007) พบข้อบกพร่องย่อย 1 รายการ ได้แก่ การสอบสวนอุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดการปฏิบัติการแก้ไข และการปฏิบัติการป้องกัน /Incident investigation, nonconformity, corrective action and preventive action โดยไม่พบการออกข้อร้องเรียนออนไลน์ กรณีผลการประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนด เรื่อง การตรวจสอบและทดสอบ ถังเก็บน้ำมัน ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ตามที่กำหนดในเอกสาร เรื่อง การติดตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งนี้โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะต้องจัดทำแผนการแก้ไขและป้องกันส่งให้ สรอ. ภายใน 30 วัน หลังจากนั้นผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาแผนการแก้ไขฉบับนั้น ซึ่งหากผู้ตรวจเห็นว่าเหมาะสมก็จะดำเนินการนำเสนอให้กับคณะกรรมการทบทวนต่อไป สำหรับผลของการแก้ไขข้อบกพร่อง ผู้ตรวจจะตรวจติดตามผลการแก้ไขในการตรวจประเมินครั้งต่อไป

          สำหรับระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2008) ที่ไม่พบข้อบกพร่อง คณะผู้ตรวจประเมินจะนำเสนอผลการตรวจประเมินเสนอให้คณะทำงานทบทวนเพื่อพิจารณาต่ออายุการรับรองระบบต่อไป ส่วนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) ที่ไม่พบข้อบกพร่องนั้น คณะผู้ตรวจประเมินจะนำเสนอผลการตรวจประเมินเสนอให้คณะทำงานทบทวนให้คงไว้ซึ่งการรับรองระบบต่อไป