กฟผ. น้อมรับคำตัดสิน และจะดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีเหมืองแม่เมาะ ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ. แม่เมาะ ได้ให้ความสำคัญต่อดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างดีที่สุด โดยมีการปรับปรุงเทคโนโลยี และมาตรการต่างๆ ตลอดเวลา มีเพียงงานบางอย่างที่ยังคงอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่ง กฟผ.จะดำเนินการให้ลุล่วงต่อไป และยังคงมุ่งมั่นดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเพื่อความเจริญของประเทศชาติและความสุขของคนไทย

DSC 7404edit

         นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผย ภายหลังทราบคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีเหมืองแม่เมาะ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ว่า ศาลมีคำพิพากษาให้ กฟผ. ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ครบถ้วนตามแนบท้ายประทานบัตร 5 ข้อตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้ว นั้น กฟผ. น้อมรับคำพิพากษา และจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งของศาล ซึ่งบางส่วน กฟผ.ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ในขั้นตอนการดำเนินการ เนื่องจาก กฟผ. ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เช่น การนำระบบบำบัดน้ำแบบ Anaerobic Bacteria (จุลินทรีย์ประเภทไม่ใช้ออกซิเจน) เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียมาใช้ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าการปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับใน Wetland อีกทั้งการปลูกและบำรุงรักษาแนวต้นไม้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าการทำม่านน้ำ ซึ่งศาลได้พิเคราะห์ว่า การเปลี่ยนแปลงวิธีการและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดิมนั้น แม้การดำเนินการดังกล่าว จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ถือเป็นการดำเนินที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย เช่นเดียวกับการปลูกป่าทดแทน การปรับปรุงสถานที่ทิ้งดิน และการรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณที่ทิ้งดิน และการทำเหมือง ซึ่ง กฟผ. ได้จัดทำแผนการดำเนินงานนำเสนอหน่วยงานกำกับดูแลแล้วเช่นกัน

20150213-M01

         สำหรับเรื่องการอพยพราษฎรที่อาจได้รับผลกระทบออกนอกรัศมีผลกระทบ 5 กิโลเมตร ศาลพิเคราะห์เห็นว่า กฟผ. ได้ดำเนินการแล้วบางส่วน แต่เนื่องจากยังมีราษฎรบางส่วนที่สมัครใจอยู่ในพื้นที่เดิม ศาลจึงพิเคราะห์ให้ กฟผ. จัดตั้งคณะทำงานระดับท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาพิจารณาร่วมกันพิจารณา หากยังมีราษฎรในรัศมีผลกระทบ 5 กิโลเมตร ต้องการย้ายออก

20150213-M02

         นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี กล่าวย้ำว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา กฟผ. ไม่ได้ละเลยการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกทั้งพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ตามข้อมูล ข้อเท็จจริง และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป กฟผ. ยินดีที่มีข้อยุติในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมายาวนาน ซึ่งน่าจะช่วยให้เกิดบรรยากาศของความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนบางส่วนที่ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และ กฟผ. จะยังคงให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นในการดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด เพราะ กฟผ. ถือว่าชุมชนแม่เมาะเปรียบเสมือนเพื่อนบ้าน และเป็นรากฐานสำคัญของสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศมาอย่างยาวนาน

20150213-M03

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สรุปคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง