การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2020-05

ชนิดเชื้อเพลิง เดือนพฤษภาคม 2563
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)
47.30 
0.26 
1,298,801.00 
29,805.71 
1.53 
0.01 
41,896.81 
961.47 

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.