การใช้เชื้อเพลิง

ชนิดเชื้อเพลิง เดือน พฤศจิกายน 2560
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน) *
ก๊าซธรรมชาติ (ล้าน ลบ.ฟุต)
2.12
5.22
1,236,420.00
21,142.38
0.07
0.17
41,214.00
704.75
รวม - -

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.