การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2018-11

ชนิดเชื้อเพลิง เดือน พฤศจิกายน 2561
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)

1.61 
1,124,098.00 
28,465.35 

0.05
37,469.93
948.85 

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.