การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2020-08

ชนิดเชื้อเพลิง เดือนสิงหาคม 2563
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)
16.19 
3.95 
1,094,240.00 
23,593.55 
0.52 
0.13 
35,298.06 
761.08 

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.