การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2021-02

ชนิดเชื้อเพลิง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)
-  
1.36  
1,091,165.00  
25,249.28  
-  
0.05  
38,970.18  
901.76  

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.