การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2021-08

ชนิดเชื้อเพลิง เดือนสิงหาคม 2564
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)
ลิกไนต์ (ตัน)
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
21,233.14  
1,295,777.00  
4.88  
12.93  
684.94  
41,799.26  
0.16  
0.42  

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.