การใช้เชื้อเพลิง

ชนิดเชื้อเพลิง เดือน มกราคม 2561
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน) *
ก๊าซธรรมชาติ (ล้าน ลบ.ฟุต)
-
1.88
1,248,018.00
20,298.94
-
0.06
40,258.65
654.80
รวม - -

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.