การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2019-02

ชนิดเชื้อเพลิง เดือน กุมภาพันธ์ 2562
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)
20.66
1.53 
1,069,614
24,014.95
0.74
0.05 
38,200.50
857.68

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.