การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2018-09

 

ชนิดเชื้อเพลิง เดือน กันยายน 2561
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)

1.09
1,156,316.00
22,353.06 

0.04 
38,543.87
745.10 

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.