การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2020-12

ชนิดเชื้อเพลิง เดือนธันวาคม 2563
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)
8.45 
1.13 
1,110,665.00 
23,590.93 
0.27 
0.04 
35,827.90 
761.00 

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.