การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2018-07

 

ชนิดเชื้อเพลิง เดือน กรกฎาคม 2561
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)
1.98 
1.21 
1,256,241 
26,606.80 
0.06 
0.04 
40,523.90 
858.28 

 

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.