ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ

ปี ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
2512 
2513 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
2522 
2523 
2524 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 
2562 
2563 
8,220  
10,932  
11,032  
13,399  
18,772  
14,184  
22,475  
16,811  
17,032  
22,784  
15,339  
20,413  
24,361  
25,230  
22,448  
28,720  
30,474  
29,515  
23,831  
30,837  
33,486  
26,674  
35,065  
26,522  
23,869  
41,297  
39,119  
38,257  
40,934  
21,861  
33,729  
47,020  
39,268  
46,676  
32,569  
33,325  
35,572  
45,870  
39,683  
40,216  
38,483  
32,609  
58,464  
33,009  
37,532  
27,241  
22,679  
30,067  
39,404  
41,825  
28,310  
25,390  

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.