ครม. มีมติเห็นชอบให้ กฟผ. จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเอกสารยื่นขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนจองซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในเดือนมิถุนายน 2558 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จะได้รับความสะดวก สามารถจองซื้อได้ที่ สำนักงานกลาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโรงไฟฟ้าบางปะกง

20150327-M02-01

          เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน (รวบ.) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ กฟผ. จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กฟผ. (EGAT IF) แล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 โดย กฟผ. จะเข้าถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฯ ในสัดส่วนร้อยละ 25 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อยื่นคำขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะยื่นได้ประมาณต้นเดือนเมษายน 2558 และสำนักงาน ก.ล.ต. จะเห็นชอบประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2558

          นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร รวบ. กล่าวต่อไปว่า หลังจากสำนักงาน ก.ล.ต.เห็นชอบแล้ว จะเป็นขั้นตอนการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมฯ จะเป็นผู้เตรียมการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการสำรวจความต้องการของนักลงทุนการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ ให้แก่นักลงทุน ซึ่งกำหนดจัดเสนอข้อมูลเบื้องต้นที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่นและ สงขลา และการสรุปราคาเสนอขายหน่วยลงทุนกับ กฟผ. โดยธนาคารไทยพาณิชย์จะพร้อมเปิดจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้แก่นักลงทุนทั่วไปประมาณสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน 2558 โดยมีระยะเวลาจองซื้อประมาณ 5 วันทำการ

          ทั้งนี้ได้ขอให้ธนาคารไทยพาณิชย์อำนวยความสะดวกในการให้บริการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ต้องการจองซื้อหน่วยลงทุนแต่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ กฟผ. สำนักงานกลาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโรงไฟฟ้าบางปะกง และหลังจากการจัดสรรหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนรวมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคาดว่าจะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นครั้งแรกประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2558

          "อย่างไรก็ดี ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่ระยะเวลาในการได้รับความเห็นชอบทั้งหมดจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเตรียมการตามขั้นตอนทั้งหมดต่อไป" รวบ. กล่าวทิ้งท้าย