ค.3 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ทดแทนเครื่องที่ 1-5) ประชาชน ภาครัฐ เอกชนและผู้มีส่วนได้เสียจาก กทม. และ จ.สมุทรปราการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และให้คำแนะนำแก่ กฟผ.

20150401-M01-01

          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 นายเก่งกาจ ศรีหาสาร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ครั้งที่ 3 (ค.3) โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ทดแทนเครื่องที่ 1-5) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า จากกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 แขวง 26 ตำบล ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และให้คำแนะนำแก่ กฟผ. พร้อมด้วย นายชรินทร์ กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายสุรพล วงศ์ธัญญกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้ นายเดชา ศุภศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ นายณรงค์ ปทุมวัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้ นายนฤมิต คินิมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ-บริหาร และนายจิรยุตย์ ตันสกุล วิศวกรระดับ 11 ร่วมรับฟังความคิดเห็น ณ ศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

          กฟผ. และบริษัท ซีคอท จำกัด บริษัทที่ปรึกษา จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ทดแทนเครื่องที่ 1-5) (ค.3) เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ทดแทนเครื่องที่ 1-5) และนำไปปรับปรุงให้ครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมี ดร.นพกร จงวิศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ดร.พุทธชาด ชุณสาคร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และนายออมสิน อภิจิต ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรตอบข้อซักถาม ซึ่งประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีข้อวิตกกังวลในประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ แนวทางการชดเชยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรสัตว์น้ำ มาตรฐานการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ มลภาวะทางเสียง และการให้การสนับสนุนชุมชนในด้านต่างๆ

          นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการ เช่น ควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในพื้นที่โรงไฟฟ้าและในชุมชนให้มากขึ้น จัดสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานในพื้นที่โครงการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ ควรจัดกิจกรรมนำชุมชนศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเพื่อให้ได้เห็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากสถานที่จริง ปลูกป่าทดแทนพื้นที่เดิมที่ใช้สร้างโรงไฟฟ้า จัดทำสวนสุขภาพให้ประชาชนได้ใช้พักผ่อนและออกกำลังกาย สนับสนุนกิจกรรมและโครงการของวัด โรงเรียน โรงพยาบาล ชุมชนมากขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียนและประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการแว่นแก้ว โครงการปลูกป่า กระจายให้ครอบคลุมทุกชุมชน ซึ่งวิทยากรได้ตอบข้อวิตกกังวล พร้อมชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหา ก่อนนำข้อวิตกกังวลดังกล่าวบรรจุในร่างรายงานต่อไป

          ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ทดแทนเครื่องที่ 1-5) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ประเภท Single Shaft Combined Cycle ขนาดกำลังผลิตประมาณ 1,350 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ 2 เครื่อง ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 442 เมกะวัตต์ เครื่องกังหันไอน้ำ 2 เครื่อง ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 233 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง สร้างขึ้นทดแทนโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เครื่องที่ 1-5 ที่จะปลดออกจากระบบในปี 2561 โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในปี 2562