กฟผ. จับมือผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมศึกษาวิจัยด้านพลังงาน มุ่งเป้าการศึกษาวิจัยเชื้อเพลิงถ่านหิน เพื่อนำผลการวิจัยไปสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน สร้างการยอมรับโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างมั่นคงและยั่งยืน

20150403-M01-01

          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้การพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน กฟผ. ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและด้านวิจัย กับศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในภาระหน้าที่ด้านวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายภาสกร ดังสมัคร ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า (ชพฟผ.) และศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ดำเนินงานโครงการ ลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักผู้ว่าการ กฟผ.

          นายรัตนชัย นามวงศ์ กล่าวว่า การลงนาม MOU ดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ความชำนาญด้านเชื้อเพลิง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาวิจัยด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อเพลิงถ่านหินโดยเมื่อดำเนินการ ศึกษาวิจัยแล้วเสร็จ กฟผ. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะนำข้อเท็จจริงที่ได้มาสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน พร้อมตอบคำถามสังคมที่มีต่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินภายในประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างการยอมรับโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินจากประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน การลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและด้านวิจัย ระหว่าง กฟผ. กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพการศึกษาวิจัยและพัฒนา ด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านพลังงานทางเลือกอื่นๆ และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน โดยมีกำหนดระยะความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2560