การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2018-12

energy-sales_20182-12

ประเภทลูกค้า เดือน ธันวาคม 2561
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,268.73
10,420.68
117.41
17.62
-  
67.93 
-  
28.66 
69.97 
0.79 
0.12 
-  
0.46 
-  
11,323.91
27,441.02
383.14
24.81
-  
234.06 
-  
28.74 
69.63 
0.97 
0.06 
-  
0.60 
-  
รวม 14,892.37  100.00  39,406.94  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.