การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2018-05

energy-sales_20182-05

ประเภทลูกค้า เดือน พฤษภาคม 2561
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,708.80 
11,622.03 
117.06 
13.79 
0.09 
16.03 
-
28.58 
70.53 
0.71 
0.08 

0.10 
12,790.71 
31,610.48 
380.83 
20.73 
0.27 
55.64 
-
28.51 
70.47 
0.85 
0.05 
-
0.12 
-
รวม 16,477.80 100.00 44,858.66 100.00

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.