การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2019-03

energy-sales2_2019-03

ประเภทลูกค้า เดือน มีนาคม 2562
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,945.11 
12,090.38 
117.09 
54.04 
0.80 
125.06 
-  
28.53 
69.76 
0.68 
0.31 

0.72 
-  
13,759.81 
33,118.74 
380.94 
89.71 
2.29 
436.26 
-  
28.79 
69.30 
0.80 
0.19 

0.92 
-   
รวม 17,332.48  100.00  47,787.75  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.