การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2020-02

energy-sales2_2020-02

ประเภทลูกค้า เดือน กุมภาพันธ์ 2563
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,254.97 
10,405.72 
114.77 
249.50 
0.05 
114.00 
28.11 
68.73 
0.76 
1.65 

0.75 
12,049.67 
28,969.83 
373.54 
442.09 
0.12 
397.68 
28.53 
68.60 
0.88 
1.05 

0.94 
รวม 15,139.01  100.00  42,232.93  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.