การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2020-08

energy-sales2_2020-08

ประเภทลูกค้า เดือน สิงหาคม 2563
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,480.17 
11,313.75 
96.39 
2.34 

0.71 
-  
28.19 
71.19 
0.61 
0.01 


-  
12,571.07 
31,426.21 
311.21 
4.06 

2.49 
-  
28.37 
70.92 
0.70 
0.01 


-  
รวม 15,893.36  100.00  44,315.04  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.