การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2021-03

energy-sales2_2021-03

ประเภทลูกค้า เดือน มีนาคม 2564
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,821.99  
12,349.09  
100.94  
288.68  
1.30  
30.73  
-  
27.41  
70.19  
0.57  
1.64  
0.01  
0.18  
-  
13,280.51  
33,406.94  
333.14  
488.09  
2.68  
106.07  
-   
27.89  
70.16  
0.70  
1.02  
0.01  
0.22  
-  
รวม 17,592.73   100.00   47,617.43   100.00  

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.