การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2020-06

energy-sales2_2020-06

ประเภทลูกค้า เดือน มิถุนายน 2563
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,340.28 
10,826.83 
108.25 
150.22 

88.54 
27.97 
69.79 
0.70 
0.97 

0.57 
12,329.73 
30,600.60 
349.04 
266.33 
0.01 
308.88 
28.11 
69.78 
0.80 
0.61 

0.70 
รวม 15,514.12  100.00  43,854.59  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.