การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ประเภทลูกค้า เดือน มกราคม 2561
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,107.27
10,229.75
104.02
21.68
0.06
9.17
-
28.38
70.69
0.72
0.15
-
0.06
-
11,278.17
27,614.30
347.89
31.64
0.16
31.82
-
28.69
70.26
0.89
0.08
-
0.08
-
รวม 14,471.95 100 39,303.98 100

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.