การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

ประเภทลูกค้า เดือน พฤศจิกายน 2560
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,228.25
10,581.73
96.99
34.74
0.21
27.87
-
28.24
70.69
0.65
0.23
-
0.19
-
11,671.74
28,802.11
331.23
51.08
0.40
96.74
-
28.50
70.33
0.81
0.12
-
0.24
-
รวม 14,969.79 100 40,953.30 100

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.