การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2020-01

energy-sales2_2020-01

ประเภทลูกค้า เดือน มกราคม 2563
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,508.91 
10,682.33 
113.48 
259.19 

137.94 
28.72 
68.03 
0.72 
1.65 

0.88 
12,834.49 
30,004.77 
395.30 
460.80 

481.21 
29.05 
67.92 
0.90 
1.04 

1.09 
รวม 15,701.85  100.00  44,176.57  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.