การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2020-12

energy-sales2_2020-12

ประเภทลูกค้า เดือน ธันวาคม 2563
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
3,913.06  
10,026.64  
115.46  
53.59  
2.30  
8.17  
-  
27.71  
71.01  
0.82  
0.38  
0.02  
0.06  
-  
10,767.30  
27,149.83  
418.78  
94.33  
8.01  
16.40  
-   
28.00  
70.60  
1.09  
0.25  
0.02  
0.04  
-  
รวม 14,119.22   100.00   38,454.65   100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.