การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

energy-sales_2021-08

energy-sales2_2021-08

ประเภทลูกค้า เดือนสิงหาคม 2564
การจำหน่าย
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
ร้อยละ รายได้การจำหน่าย
(ล้านบาท)
ร้อยละ
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลูกค้าตรง
การไฟฟ้าลาว
การไฟฟ้ามาเลเซีย
การไฟฟ้ากัมพูชา
อื่น ๆ
4,287.81  
11,885.14  
98.44  
2.51  
-  
-  
-  
26.35  
73.03  
0.60  
0.02  
-  
-  
-  
11,613.14  
31,982.78  
323.34  
6.99  
-  
-  
-   
26.44  
72.81  
0.73  
0.02  
-  
-  
-  
รวม 16,273.90   100.00   43,926.25  100.00  

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.