โครงสายบังคับบัญชา

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง
นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ (รวสก.)
นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ (รวสก.)
น.ส.ปราณี ตั้งเสรี รองผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล (รวกม.)
นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน (รวผ.)
นายวันชัย หงส์เชิดชัย รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน (รวบ.)
นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.)
นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.)
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ (รวพม.)
นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า (รวพฟ.)
นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง (รวพส.)
นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า (รวฟ.)
นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ (รวธ.)
นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.)
นายอดุลย์ พิทักษ์ชาติวงศ์ รองผู้ว่าการระบบส่ง (รวส.)