กองทัพเรือ - กฟผ. สร้างบ้านปลาจากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างต่อเนื่องยั่งยืน20150430-M02-01

          หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกับ กฟผ. สร้างบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 เพื่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างต่อเนื่องยั่งยืน น้อมนำตามพระราชดำรัสเกี่ยวกับปะการังเทียมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกับ นายพีรพล ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานร่วมในพิธีวางปะการังเทียมจากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2558 เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน ณ อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

          นายพีรพล ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง กฟผ. กล่าวว่า กฟผ.มีภารกิจในการจัดหา ผลิตและส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยผ่านทางสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งจะมีลูกถ้วยที่เป็นฉนวนไฟฟ้าและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสู่ประชาชน เมื่อลูกถ้วยดังกล่าวหมดอายุการใช้งานแล้ว กฟผ. ได้พิจารณาเห็นว่าน่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมต่อไป โดยได้นำลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการศึกษาวิจัยแล้วพบว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล จำนวน 2,400 ลูก มาสรรค์สร้างเป็นปะการังเทียม รวม 100 ชุด และดำเนินการวางปะการังดังกล่าว ณ อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

          อนึ่งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือหลัก ระหว่าง กองทัพเรือ และ กฟผ. ได้ดำเนินการวางปะการังเทียมจากลูกถ้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ อ่าวนาวิกโยธิน โดยได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี จากการสำรวจและติดตามผล พบสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป

          ด้าน ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ หัวหน้างานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า จากการวิเคราะห์พื้นที่วางปะการังเทียมฯเมื่อ 2 ปีก่อน พบความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล ในแนววางปะการังเทียมฯ โดยจำแนกสิ่งมีชีวิตที่ตรวจพบ 3 ประเภท ได้แก่ 1.สัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ประกอบด้วย ดาวขนนกห้าแฉก ฟองน้ำสี ฟองน้ำหยาบ เพรียงหิน เพรียงหัวหอม และหอยทะเลฝาคู่ 2.สิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญในระบบนิเวศ ประกอบด้วยปลาอมไข่ ปลาสลิดหางพวง และปลาสลิดหิน และ 3.สิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ปลากะพงข้างปาน ปลากะพงข้างเหลือง ปลาสร้อยนกเขา ปลากะพงแดง ปลาสลิดทะเล และปลาอีครุฑ ทั้งนี้มีความพึงพอใจในความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สามารถสร้างประโยชน์และเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยิ่ง