กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า

system installed generating capacity 2020 02

ประเภทโรงไฟฟ้า เดือน กุมภาพันธ์ 2563
กำลังผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ
กำลังผลิตของ กฟผ.
     - พลังความร้อน
     - พลังความร้อนร่วม
     - พลังงานหมุนเวียน
     - ดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวมกำลังผลิตของ กฟผ.
กำลังผลิตจากแหล่งอื่น

ภายในประเทศ
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
ภายนอกประเทศ
รวมกำลังผลิตจากแหล่งอื่น

3,687.00 
7,652.00 
3,055.43 
30.40 
1,000.00 
15,424.83 


14,948.50 
9,481.32 
5,720.60 
30,150.42 

8.09 
16.79 
6.70 
0.07 
2.19 
33.84 


32.81 
20.80 
12.55 
66.16 
รวมกำลังผลิตในระบบ 45,575.25  100.00 

ที่มา : ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า