กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า

system installed generating capacity 2020 04

ประเภทโรงไฟฟ้า เดือน เมษายน 2563
กำลังผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ
กำลังผลิตของ กฟผ.
     - พลังความร้อน
     - พลังความร้อนร่วม
     - พลังงานหมุนเวียน
     - ดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวมกำลังผลิตของ กฟผ.
กำลังผลิตจากแหล่งอื่น

ภายในประเทศ
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
ภายนอกประเทศ
รวมกำลังผลิตจากแหล่งอื่น

3,687.00 
8,262.00 
3,055.43 
30.40 
1,000.00 
16,034.83 


14,948.50 
9,501.94 
5,720.60 
30,171.04 

7.98 
17.88 
6.61 
0.07 
2.16 
34.70 


32.35 
20.57 
12.38 
65.30 
รวมกำลังผลิตในระบบ 46,205.87  100.00 

ที่มา : ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า