กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า

system installed generating capacity 2021 03

ประเภทโรงไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2564
กำลังผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ
กำลังผลิตของ กฟผ.
     - พลังความร้อน
     - พลังความร้อนร่วม
     - พลังงานหมุนเวียน
     - ดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวมกำลังผลิตของ กฟผ.
กำลังผลิตจากแหล่งอื่น

ภายในประเทศ
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
ภายนอกประเทศ
รวมกำลังผลิตจากแหล่งอื่น

3,687.00 
8,262.00 
3,057.93 
30.40 
1,000.00 
16,037.33 


14,248.50 
9,464.44 
5,720.60 
30,058.54 

8.00  
17.92  
6.63  
0.07  
2.17  
34.79  


32.27  
20.53  
12.41  
65.21  
รวมกำลังผลิตในระบบ 46,095.87  100.00  

ที่มา : ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า