กำลังผลิตในระบบไฟฟ้า

system installed generating capacity 2020 12

ประเภทโรงไฟฟ้า เดือน ธันวาคม 2563
กำลังผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ
กำลังผลิตของ กฟผ.
     - พลังความร้อน
     - พลังความร้อนร่วม
     - พลังงานหมุนเวียน
     - ดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวมกำลังผลิตของ กฟผ.
กำลังผลิตจากแหล่งอื่น

ภายในประเทศ
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
     - ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
ภายนอกประเทศ
รวมกำลังผลิตจากแหล่งอื่น

3,687.00 
8,262.00 
3,057.93 
30.40 
1,000.00 
16,037.33 


14,248.50 
9,473.94 
5,720.60 
29,443.04 

8.10 
18.17 
6.72 
0.07 
2.20 
35.26 


31.33 
20.83 
12.58 
64.74 
รวมกำลังผลิตในระบบ 45,480.37  100.00 

ที่มา : ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า