การผลิตและซื้อพลังงานไฟฟ้า

 

gross-energy-generation-and-purchase_2020-01

ประเภทเชื้อเพลิง เดือน มกราคม 2563
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง) ร้อยละ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของ กฟผ.
     - ก๊าซธรรมชาติ
     - ถ่านหิน
     - พลังงานหมุนเวียน
     - น้ำมันเตา
     - น้ำมันดีเซล
     - พลังงานอื่น ๆ
รวม
พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากเอกชน
     - ซื้อ

3,457.78 
1,425.75 
392.34 
11.64 
24.82 
35.05 
5,347.38 

10,745.55 

21.49 
8.86 
2.44 
0.07 
0.15 
0.22 
33.23 

66.77 
รวม 16,092.93  100.00 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.