การใช้เชื้อเพลิง

fuel-consumption_2020-01

ชนิดเชื้อเพลิง เดือนมกราคม 2563
ปริมาณ เฉลี่ยวันละ
น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต)
3.38 
0.94 
1,207,424.00 
26,898.24 
0.11 
0.03 
38,949.16 
867.69 

 

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.