เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ.

 

นางสาวมลิสุวรรณ พิสุทธิธัญรักษ์ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา


พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ 

เจ้าคณะอำเภอบ้านตาก   

เจ้าอาวาสวัดท่าปุย ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

 

นางสาวสายหยุด ห้าวเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหวาย หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านโป่งหวาย ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

 

นายเล็ก พวงต้น 

ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 

รองศาสตราจารย์แล ดิลกวิทยรัตน์ 

อาจารย์พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ 

ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อดีตอาจารย์และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์พิเศษคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล 

นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 

นางสาวชญากร วงศ์อะถะ 

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

นายสง่า มูลถี 

กำนันตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

 

นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

 

ผศ. ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา 
คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ฯ

 

นางอริสสรา เครือบุญมา 
ผู้ใหญ่บ้านใหม่นาแขม จังหวัดลำปาง

 

พระครูสุจิณวรธรรม 
เจ้าอาวาสวัดนาขุม จังหวัดพิษณุโลก

 

นายสามารถ ลอยฟ้า 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

 

นายมงคล สุกใส 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่