เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ.

 

นายวิทยา  ผิวผ่อง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นายบรรจง  ศรีสอาด  
วิศวกรระดับ 10 เขื่อนสิริกิติ์

 

นายสมชาย  วิริยะพงษ์ 
ช่างระดับ 7 เขื่อนสิริกิติ์ 

 

นายสมยศ  ตันติภัทรกุล 
วิศวกรระดับ 6 สังกัด อบส.

 

นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

 

นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

 

นายจีระศักดิ์ สมผล 
อดีตผู้ปฏิัติงาน กฟผ.  ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางปะกง

 

นายขจรชัย วัฒนาประยูร 
นายอำเภอวังน้อย จ.อยุธยา

 

นายสนธยา  สง่าอารีย์กูล 
วิทยากรระดับ 10

 

นายชูชีพ  กาญจนสูตร 
วิทยากรระดับ 7 

 

นายสุเทพ  ธงชัย 
พนักงานขับเครื่องจักรกลระดับ 4  ฝ่ายขนส่ง

 

นายวีระ  จันทรทิพรักษ์ 
นายอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

 

นายพิศิษฐ์  บุญประชา 
ช่างระดับ 7  ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าบางปะกง 

 

นายชวน  ศิรินันท์พร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

 

นายเฉลิม  จรัสวรวุฒิกุล 
ผู้ตรวจสอบภายในระดับ 10 สังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการสำนักตรวจสอบภายใน