เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ.

 

พญ.นงนุช  อังกุราภินันท์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย 

 

นายสรวงสรร  ยาบาดัน 
สถาปนิกระดับ 9  ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

 

นายอรรณพ  โหรวิชิต 
ช่างระดับ 9  สังกัดเขื่อนภูมิพล

 

นายพิรุณ  ศรีแสง 
ช่างระดับ 8  สังกัดฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

 

นางศกุนตลา  ณ หนองคาย 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

 

นายประสาท  คุ้มสะอาด 
ช่างระดับ 8  ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ 

 

นายสุธี มากบุญ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 

นายนิพนธ์ อรุณศรี
หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง

 

นายสินชัย  ชูผล 
ช่างระดับ 9 

 

นายอภิชาติ  สิงหเสนี 
ช่างระดับ 6 

 

พ.จ.ต. เอียง  เจาะจัง
นักวิทยาศาสตร์ระดับ 5

 

นายประภาส  ชุ่มทิ 
ช่างระดับ 3

 

นายสุวรรณ  จงสัมฤทธิ์ดี
พนักงานขับรถระดับ 3

 

นายอนุชิต  จารุจุมพล 
เภสัชกรระดับ 10 

 

นายชุมพล  พลรักษ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี