เข็มเชิดชูเกียรติ กฟผ.

 

นายสมพร  ใช้บางยาง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

 

นายประสิทธิ์ วิสุทธิ์จินดาภรณ์ 
นายอำเภอจะนะ จ.สงขลา 

 

นายสุวรรณ ช่วยนุกูล 
ปลัดอาวุโสอำเภอหาดใหญ่

 

สิบตำรวจโทชม  จันทร์พุ่ม
พนักงานวิชาชีพระดับ 6

 

นายอัมพร บุญช่วยเหลือ  
กำนันตำบลโขงเจียม จ.อุบลราชธานี

 

นางสมจิตร์ พันธ์สุวรรณ   
นายกเทศมตรีตำบลท่าข้าม   อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

 

นายสมภพ  ภูติโยธิน 
อดีตผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

 

นายชลอ  เจริญแสง
ช่างระดับ 6 

 

นายชนะ หม่องปลี
อดีตผู้ปฏิบัติงาน

 

นายสุรชัย พลประชิต
อดีตผู้ปฏิบัติงาน 

 

นายธีรวุฒิ ศิริวรรณ  
นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

นายพินิจ  ศิริพฤกษ์พงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนา

 

ว่าที่ พ.ต.อนุชาติ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นักวิทยาศาสตร์ระดับ 10 

 

นายวรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์
ช่างระดับ 6

 

นายนิยา  วาเด็ง 
ช่างระดับ 5