ความเป็นมาของ L4S

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงาน โดยมีหน้าที่ผลิต จัดหา และส่งไฟฟ้าไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย พร้อมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องโดย กฟผ. มุ่งมั่นถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม ของ กฟผ. มากว่า 51 ปี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลก มอบให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมสร้าง “สังคมแห่งภูมิปัญญาด้านพลังงาน” ผ่านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทั้งหมด 8 แห่ง ทั่วประเทศ โดย เปิดให้บริการแล้ว 6 แห่ง