Day

April 2, 2018

คณะรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และคณะผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวช. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และคณะผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวช. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์