Day

August 14, 2018

น้องๆมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา นำนักท่องเที่ยวและนักกีฬาจากงานเดินวิ่งแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน

น้องๆมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา นำนักท่องเที่ยวและนักกีฬาจากงานเดินวิ่งแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา เหมืองแม่เมาะ โดยงานนี้ถือว่าเป็นภารกิจแรกของน้องๆหลังจากการที่ได้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา