Day

August 31, 2018

คณะกรรมการบอร์ด กฟผ. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

คณะกรรมการ กฟผ. นำโดย นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการ กฟผ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานกลาง กฟผ. พร้อมรับฟังข้อมูลด้านการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการ กฟผ. นำโดย นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการ กฟผ. นายอภิชาติ ชินวรรโณ นายปรเมธี...
Read More