Day

September 24, 2018

เปิดประตูศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ

เมื่อวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง และโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1 – 3 จัดโครงการ “เปิดประตูศูนย์การเรียนรู้ โรงไฟฟ้าจะนะ ประจำปี 2561” โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขื่อนบางลาง จำนวน 80 คน โรงเรียนบ้านสันติ...
Read More