Day

November 7, 2018

กฟผ. – อพวช. ร่วมมือทางวิชาการ หวังสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กฟผ. จับมือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมจุดประกายสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศ วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2561) นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) เป็นผู้แทน กฟผ. ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...
Read More