Day

November 15, 2018

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ต้อนรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยหอการค้า นานาชาติ (UTCC)

วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ต้อนรับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยหอการค้า นานาชาติ (UTCC) จำนวน 45 คน โดยมีนักศึกษาจากหลายประเทศ เช่น อเมริกา ซาอุดิอารเบีย เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย เพื่อประกอบการเรียนวิชา Organization Management...
Read More