Day

February 25, 2019

ประมวลภาพกิจกรรม “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2”

ร่วมสร้างสรรค์จินตนาการถึงโลกของพลังงานไฟฟ้าผ่านการระบายสี ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ภายใต้โครงการ “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2”  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้จัดกิจกรรมระบายสี ภายใต้ชื่อโครงการ “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2” สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการสอนศิลปะหลักสูตรสีไม้เบื้องต้น สำหรับน้องๆ...
Read More

นักเรียนชั้นประถมศึกษากว่า 500 คน ให้ความสนใจสื่อนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า

นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกกว่า 500 คน เข้าชมสื่อนิทรรศการจัดแสดงเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานกลาง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก จำนวน 531 คน เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง โดยมีนักเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชมสื่อนิทรรศการจัดแสดงทั้ง 7 โซน ซึ่งแต่ละโซนก็มีสื่อที่ให้ความรู้มากมายและมีเกมให้เล่นกันอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นเกมเดี่ยว...
Read More