Day

September 3, 2019

“Bug Battle Bot” การประดิษฐ์แมลงของเล่นด้วยมอเตอร์ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

“Bug Battle Bot” ประดิษฐ์แมลงของเล่น เรียนรู้ “การทำงานของมอเตอร์” ที่ทำให้เกิด “การหมุน” และ “การสั่นสะเทือน” สำหรับน้อง ๆ อายุ 11 – 15 ปี ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00...
Read More