Day

September 27, 2019

ธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

         เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ผู้บริหารและพนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จากธนาคารเพื่อการเกษตรเเละสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จำนวน 10 ท่าน เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และอพวช. ร่วมจัดกิจกรรมประดิษฐ์แมลงของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์

           เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมประดิษฐ์แมลงของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ สำหรับน้อง ๆ อายุ 11 – 15 ปี เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “การทำงานของมอเตอร์”...
Read More