Day

November 19, 2019

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จัด ROAD SHOW ร่วมออกบูทงานวิทย์กับ ร.ร.วัดไทร (สินศึกษาลัย)

   เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ออกบูธนิทรรศการ Science Show ที่โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า และวิทยาศาสตร์ พร้อมประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทุกแห่งทั่วประเทศ...
Read More

นักปฏิบัติการวิศวกรรมโครงการและการบริการ จาก ปตท.สผ. เข้าศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

    เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะชุมชนนักปฏิบัติการวิศวกรรมโครงการและการบริการ (Project Engineering and Project Services Community of Practice) จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) – PTTEP (PTT Exploration and Production...
Read More