Day

February 14, 2020

คณะจาก อพวช. เข้าชมชมนิทรรศการไฟฟ้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

       เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ขอขอบคุณคณะผู้เยี่ยมชมจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อศึกษาดูงานผ่านการชมนิทรรศการจัดแสดงเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า  

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จัด ROAD SHOW ร่วมออกบูทงานวิทย์กับ รร.โสมาภาพัฒนา

        เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ออกบูธนิทรรศการ Science Show ที่โรงเรียนโสมาภาพัฒนา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า และวิทยาศาสตร์ พร้อมประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน...
Read More

คณะสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพลังงานไฟฟ้า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

       เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เข้าฟังบรรยายภาพรวมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ กฟผ. โดยนางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ-2 ให้การต้อนรับและบรรยาย และรับฟังการบรรยายงานสื่อสารทางโซเชียลมีเดียของ กฟผ. โดยนางพรรณทิพย์ อัชฌาสัย กองสื่อสังคมและศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ พร้อมชมนิทรรศการด้านพลังงานไฟฟ้าของไทยและของโลก ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง...
Read More