Day

March 11, 2020

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ร่วมออกบูธในงาน EGAT Green Learning Awards 2019

         วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ร่วมออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ในงาน EGAT Green Learning Awards 2019 กฟผ. และ สพฐ. รวมพลังเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งผลักดันโครงการห้องเรียนสีเขียวให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างทัศนคติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีโรงเรียน คุณครู...
Read More