Day

March 20, 2020

กฟผ. ร่วมกับ อพวช. จัดแสดงนิทรรศการเปิดโลกพลังงาน (ENGY Energy Exploration) 

กฟผ. ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดแสดงนิทรรศการเปิดโลกพลังงาน (ENGY Energy Exploration) ในโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ของ อพวช. ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างโอกาส และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดย กฟผ. ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำนิทรรศการด้านพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่ ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ อพวช. เพื่อนำองค์ความรู้จากการผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศไทยมากว่าครึ่งศตวรรษ รวมถึงองค์ความรู้จากศูนย์การเรียนรู้ กฟผ....
Read More